Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej na stronie sklepu internetowego, (zwanego dalej: Wiedza Inwestora) oraz określa zasady i warunki sprzedaży produktów przez sprzedającego MC MAZUR Finanse Czesław Mazur.

Sprzedający:

MC MAZUR Finanse Czesław Mazur

 • Nad Stawami 2
 • 64-600 Dąbrówka Leśna
 • adres e-mail: office@mcmazur.com
 • NIP: 8971172498
 • zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG
 • KONTO BANKOWE: 89114020040000310270472251

§ 1 Definicje

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 4. Wiedza Inwestora – strona zawierająca Produkty cyfrowe, dostępna pod adresem https://mcmazur.com/wiedza-inwestora/ poprzez, którą Kupujący może korzystać z Produktów cyfrowych.
 5. Produkt cyfrowy – kurs, szkolenie, warsztat, e-book, nagranie wideo, artykuł w postaci elektronicznej, do którego dostęp jest możliwy wyłącznie drogą online.
 6. Sprzedaż ciągła – produkty cyfrowe dostępne w sprzedaży przez 24 godziny na dobę przez cały rok.
 7. Sprzedaż okresowa – produkty cyfrowe dostępne w sprzedaży w okresach wyznaczanych przez Sprzedającego.
 8. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Wiedza Inwestora https://mcmazur.com określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów cyfrowych; rodzaj płatności; dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Produkt cyfrowy

 1. Produkt cyfrowyjest produktem autorskim Sprzedającego  i tym samym stanowi przedmiot prawa autorskiego podlegający ochronie na podstawie właściwych przepisów, a w szczególności ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
 2. Produkt cyfrowyjest w całości dostarczany drogą online.
 3. Aby Kupujący, po realizacji zamówienia, mógł korzystać z produktu cyfrowego, niezbędne jest posiadania sprzętu komputerowego z obsługą multimediów (wideo/audio), przeglądarki internetowej (z obsługą skryptów javascript i cookies) , wtyczki/przeglądarki plików PDF oraz dostępu do Internetu.
 4. Aby korzystać z Produktu cyfrowego, dostarczanego drogą e-mailową, niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

§3 Warunki dostępu

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Kupujący poprzez złożenie zamówienia zawiera ze Sprzedającym umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego. Zamówienia dla produktów cyfrowych znajdujących się w Sprzedaży ciągłej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów kiedy przeprowadzane są prace konserwacyjne Platformy edukacyjnej.
 2. Przedmiotem świadczeń Wiedza Inwestora mcmazur.com/wiedza-inwestora jest dostęp do produktów cyfrowych w postaci online. Dostęp do treści płatnych i darmowych wymaga rejestracji Kupującego na platformie edukacyjnej.
 3. W przypadku, gdy Kupujący ma zamiar skorzystać z kodu zniżkowego, uprawniającego do nabycia Produktu cyfrowego po niższej cenie, Kupujący powinien wprowadzić kod w trakcie składania zamówienia, przed przejściem do kanału płatności.
 4. Zaakceptowanie regulaminu i wybranie przycisku finalizującego zamówienie powoduje zawarcie Umowy na czas określony w opisie Produktu cyfrowego. Czas trwania zależy od charakteru i formy Produktu cyfrowego.
 5. Po opłaceniu Produktu cyfrowego przez Kupującego, automatycznie zostanie utworzone konto na stronie Wiedza Inwestora.
 6. Dane dostępu do konta zostaną automatycznie dostarczone na adres e-mail wskazany przez Kupującegow trakcie składania zamówienia.
 7. Dane dostępu do konta pozwalają Kupującemu zalogować się w Wiedza Inwestora i korzystać z zakupionych produktów cyfrowych, przeglądać i poprawiać swoje dane osobowe oraz przeglądać historię zamówień.
 8. Kupujący nie może wykorzystywać Produktu cyfrowego, w celu świadczenia jakichkolwiek usług z wykorzystaniem Produktu cyfrowego, na rzecz osób trzecich.

§4 Koszty i płatności

 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto(zawierają podatek VAT). W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, Sprzedający niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Kupującego. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów cyfrowych, znajdujących się na stronach platformy edukacyjnej.
 2. Całkowita cena zamówienia będzie widoczna przed potwierdzeniem woli zawarcia umowy o Dostęp do Kursu przez Kupującego.
 3. Płatność za produkty  cyfrowe odbywa się za pośrednictwem serwisu Tpay.com oraz PayPal lub przelewem bankowym. W przypadku zaksięgowanej płatności przez tpay.com lub PayPal dostęp do zakupionego produktu cyfrowego w trybie online przydzielany jest automatycznie. W przypadku płatności przelewem bankowym dostęp do zakupionego produktu następuje po zaksięgowaniu płatności na konto bankowe sprzedającego.

§5 Prawo odstąpienia od umowy oraz reklamacje

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy  w terminie 30 dni od dnia zakupu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem przypadków, w których spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji, przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, wysyłając  stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Sprzedającego lub tradycyjną pocztą na adres siedziby firmy Sprzedającego.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Wzór dokumentu odstąpienia od Umowy znajduje się pod niniejszym regulaminem.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedającyzwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od Umowy.
 6. Reklamacje można składać mailowo office(małpa)mcmazur.com. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 7. Zwrotu płatności Sprzedający dokona, z wykorzystaniem takich samych kanałów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego.

§ 6 Odstąpienie od umowy dotyczącej e-wydań

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, chyba, że przed upływem tego terminu:
  • Wyraził zgodę na spełnienie świadczenia Wiedza Inwestora, polegającego na przesłaniu drogą elektroniczną do pobrania pliku z treścią.
  • świadczenie Wiedza Inwestora zostało spełnione i plik z treścią został wysłany, a Klient zapoznał się i zaakceptował treść regulaminu.

§7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedającemu jest Sprzedający.
 2. Kupujący rejestrując się na stronie Wiedza Inwestora wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości z materiałami informacyjno – handlowymi dotyczącymi nowych Produktów cyfrowych lub wydarzeń promowanych przez właściciela Wiedza Inwestora.
 3. Kupujący ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania. Kupujący może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 4. Kupujący nabywając Produkt cyfrowy dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia i świadczenia przez Sprzedającego usług, o których mowa w Regulaminie.
 5. Rejestrując się na stronie Wiedza Inwestora https://mcmazur.com/wiedza-inwestora Kupujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i zaakceptował jego postanowienia.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.02.2018 r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: [nazwa przedsiębiorcy]
adres do zwrotu: [ulica, miejscowość, kod pocztowy]
e-mail kontaktowy: [jeśli jest dostępny]
fax: [jeśli jest dostępny]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących
rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

Przewiń do góry